คลื่นไหวสะเทือน 2 ชนิด

         1. คลื่นในตัวกลาง เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่จะกายเป็นวงรอบ ๆ  ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1.1 คลื่น P เป็นคลื่นตามยาว เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

1.2 คลื่น S เป็นคลื่นตามขวาง เคลื่อน สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้น

2. คลื่นพื้นผิว เป็นคลื่นแผ่กระจายออกไปจากจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวผ่านไปตามพื้นผิวโลก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

         2.1 คลื่น L เป็นคลื่นที่ทำให้อนุภาคตัวกลางสั่นในแนวราบ โดยมีทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น

2.2 คลื่น R เป็นคลื่นที่ทำให้อนุภาคตัวกลางสั่นเป็นรูปวงรี โดยมีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น

Advertisements