1. ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดการระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ กลายเป็น            ไอน้ำขึ้นสู่บรรยากาศ
2. กระแสลม ทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอเร็วขึ้น

3. มนุษย์และสัตว์ ขับถ่ายของเสียออกมากลายเป็นไอน้ำสู่บรรยากาศ

4. พืช รากต้นไม้สามารถดูดน้ำจากดินจำนวนมากขึ้นไปเก็บไว้ในส่วนต่าง ๆ แล้วคายน้ำสู่บรรยากาศ ไอเหล่านี้จะควบแน่นและรวมกันเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนต่อไป

ปริมาณน้ำที่ระเหย ปริมาณน้ำที่ตกลงมา

       

     ปริมาณน้ำที่ระเหย                           ปริมาณน้ำที่ตกลงมา

จากมหาสมุทร        84%               ในมหาสมุทร               77%

บนพื้นดิน                 23%               จากพื้นดิน                   16%      

 รวม                       100%               รวม                         100%

Advertisements